Home
GGJ Archives 2009-2012

Yuval Sapir

Yuval Sapir

Memberships
IGDA member: 
IGDA member
IGDA chapter: 
Israel
EGDF Member: 
not a meber
ACM member: 
not a member
IEEE member: 
not a member

Follow

All rights reserved 2012-2013, Global Game Jam